دوفصلنامه علمي – پژوهشي پژوهش هاي سياست اسلامي از مقالاتي كه داراي ويژگي هاي زير باشند،استقبال مي كند:

برخورداري همزمان از رويكرد سياسي اسلامي

نوآوري و خلاقيت(روزآمدی، مسأله محوری ، نکات تازه و سخن جديد)

اتقان و غناي علمي( اعتبار و تعدد منابع دست اول و…)

روش و ساختارمند بودن مباحث مقاله

رواني و رسايي(تبیین مفاهیم و رعایت شیوه نامه دوفصلنامه و …)

جنبة کاربردي و ارائه پیشنهادات عملی

قوت استدلال ، نقد و تحليـل

انطباق با اهداف دوفصلنامه

رعایت استاندارد های شکلی(چکیده،مقدمه، نتیجه ،کتابنامه و…)