راهنماي تدوين و ارسال مقالات
الف ـ ساختار کلي مقاله
۱٫ موضوع يا عنوان حاوي جذابيت و تازگي و ناظر بر مسئلة مقاله؛
۲٫ درج نام و نام خانوادگي کامل بر اساس مندرجات شناسنامه، ميزان تحصيلات، رشتة تحصيلي، رتبة علمي، گروه آموزشي، نام دانشگاه، پست الکترونيکي، نشاني پستي، شمارة همراه و ثابت نويسنده مسئول و ديگر نويسندگان (تعيين نام نويسنده مسئول لازم است)؛
۳٫ چکيده شامل تاريخچة موضوع، تبيين مسئله، پيشينة تحقيق، طرح سؤال، بيان فرضيه، هدف مقاله، روش پژوهش و يافته‌هاي تحقيق حداکثر در ۲۰۰ کلمه؛
۴٫ کليدواژه در بردارندة پنج تا هفت واژه مرتبط و اساسي مقاله؛
۵ . مقدمه ارائه‌دهنده چارچوب کلي مقاله در راستاي پاسخ به سؤال اصلي و نحوة آزمودن فرضيه و ديگر مسائل بیان شده در چکيده حداکثر در يک صفحه؛
۶ . بررسي مفاهيم اصلي مقاله، به‌ويژه مفاهيم به‌کار رفته در عنوان مقاله و در کليدواژه، به‌منظور بسترسازي فهم آسان‌تر مطالب مقاله؛
۷٫ حتی الامکان ارائة چارچوب نظري به منظور حرکت در قالبي مشخص، پرهيزاز پراکنده‌گويي و اجتناب از خروج در موضوع؛
۸ . متن يا بدنه مقاله مشتمل بر چهار تا شش موضوع فرعي مرتبط با عنوان مقاله منطبق بر قواره مطرح‌شده در چکيده و مقدمه؛
۹٫ نتيجه‌گيري به‌معناي ارائة يافته‌هاي پژوهش و نه تلخيص و يا تکرار مطالب مقاله و نيز عرضة پيشنهادهايي براي بررسي يافته‌ها و موارد مرتبط؛
۱۰٫ تنظيم کتابنامه براساس شيوه‌نامة تنظيم آدرس‌ها؛
۱۱٫ درج نمودار، جداول و تصاوير در درون متن مقاله به تناسب موضوع (درج عنوان و شمارة جدول‌ها در بالاي آن و درج عنوان اشکال و نمودارها در ذيل آن).
ب ـ شيوه تنظيم آدرس‌ها
۱٫ درج آدرس منابع استفاده‌شده در درون متن و به صورت زير درج شود:
(نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، سال انتشار اثر: صفحه استفاده شده)،مثال:شیرودی،۱۳۹۳: ۵۴)؛
چنانچه از چند صفحه یک منبع استفاده شده باشد عددها از راست به چپ تنظیم می گردد،مثال:(شیرودی،۱۳۹۳، ۱۸-۹)
اگر منبع استفاده‌ شده داراي جلدهاي مختلف باشد، درج جلد استفاده شده بعد از سال انتشار اثر، لازم است،مثال: شیرودی،۱۳۹۳، ج۱: ۶۵)؛
اگر دو يا چند اثر از يک نويسنده و از یک سال به‌کار گرفته شود، با حروف الفبا متمايز گردد.مثال: شیرودی،۱۳۹۳ الف،ج۱: ۷۶)؛
نقطه‌اي که در پايان جمله مي‌آيد اگر به پرانتز آدرس برسد، پيش از پرانتز قرار گيرد، مثال: بوده است. (اصغري، ۱۳۹۲ الف، ج ۲: ۱۸)
چنانچه منبع استفاده‌شده بلافاصله تکرار شود از همان يا موارد مشابه استفاده نمی شود بلکه آدرس مجددا درج می شود.
آدرس‌دهي به آيات قرآن بدين صورت خواهد بود: (حج: ۱۸)
استناد به سايت‌ها در آدرس‌دهي معتبر نيست و در صورت ضرورت، به این شکل آدرس داده می شود:(tebyan.net:1392: 2 مهر)
در آدرس‌دهي درون‌متني، فرقي بين کتاب، مقاله، مصاحبه و مانند آن نيست.
برگردان لاتين اسامي و مفاهيم مهم و همچنين توضيحات ضروري به‌اختصار در زيرنويس درج گردد.
درج آدرس‌هاي منابع لاتين همانند آدرس‌هاي فارسي صورت گيرد، مثال: (Fukoyama, 1995: 21)
۲٫ در فهرست منابع و مآخذ (کتابنامه) آدرس‌ها به صورت زير درج شود:
براي کتاب: نام خانوادگي، نام (سال انتشار اثر). نام اثر به صورت ايرانيک، نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح، نام محل نشر، نام ناشر، جلد استفاده‌شده.
براي مقاله: نام خانوادگي، نام (سال انتشار). «نام مقاله» نام نشريه به صورت ايرانيک، شماره مجله، ماه يا فصل انتشار، صفحات مقاله.
ساير موارد: نام خانوادگي، نام (سال انتشار). «موضوع» نوع اثر يا منبع (مصاحبه، سخنراني)، تاريخ دقيق مصاحبه يا سخنراني.
منابع بايد براساس نام خانوادگي و به‌صورت الفبايي تنظيم گردد.
درج «ش» به نشانة شمسي پس از سال لازم نيست، مگر اينکه سال مندرج، شمسي نباشد که دراين‌صورت، به‌تناسب از «ق» و «م» به نشانة سال قمري و ميلادي استفاده مي‌شود. ضروري است معادل شمسي سال‌هاي ميلادي و قمري هم‌زمان درج گردد، مثال: ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ درج سال آغاز و پايان حکومت و نيز سال تولد و مرگ شخصيت‌ها و سلاطين لازم است، مثال: غوريان (۷۸۶-۶۷۳) و ابن‌سينا (۸۶۷-۷۹۱).استفاده از این نشانه ها در صورتی لازم است که عدم درج آن موجب اشتباه گردد.
نقل قول‌هاي بيش از ۴۰ کلمه بدون علامت « »چپ‌چين شود. نقل‌قول‌هاي کمتر از ۴۰ با علامت «» در ابتدا و انتهاي آن، در درون متن درج گردد.
ج ـ ديگر مسائل
۱٫ سطح علمي نويسندة مسئول حداقل استادياري است. سطح علمي يک يا چند نويسندة غيرمسئول ديگر نبايد کمتراز کارشناسي ارشد باشد.ارسال رزومه(کارنامک)نویسندگان به هنگام ارسال مقالات لازم است.
۲٫ لازم است مقالات ارسالي دربارة مسئله‌اي خاص در حوزه فعاليت مجله متمرکز شود. تشخيص اين موضوع با سردبير است.
۳٫ مقاله بايد بر مؤلفه‌هاي مطرح‌شده در چکيده ـ شامل تاريخچه موضوع، تبيين مسئله، پيشينة تحقيق، طرح سؤال، بيان فرضيه، هدف مقاله، روش پژوهش و يافته‌هاي تحقيق ـ استوار باشد.
۴٫ مقالات ارسالي بايد حاصل تحقيق و پژوهش نويسندة مسئول و نويسندگان بوده و از وجه نوآوري برخوردار باشد.
۵٫ تحريرية مجله در رد، قبول، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است و البته جزئيات ارزيابي‌هاي به‌عمل آمده به‌هيچ‌وجه دراختيار نويسندة مسئول و … قرار نمي‌گيرد.
۶ . مسئوليت مطالب مندرج در مقالات بر عهدة نويسندگان است و مجله، مسئول ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در مقالات نيست.
۷٫ مقالات ارسالي نبايد کمتراز ۲۰ و بيشتراز ۲۵ صفحه ۳۰۰ کلمه‌اي باشد.
۸ . تهيه و ارسال ترجمة لاتين و عربي چکيدة مقاله پس‌از نهايي شدن، الزامي است.
۹٫ مقالات ترجمه و نقد پذيرفته نمي‌شود مگر آنکه داراي نوآوري باشند.
۱۰٫ تنها مقالاتي بررسي مي‌شود که نويسندة مسئول در زمان ارسال مقاله،متعهد شود پيش‌تر آن را منتشر و يا هم‌زمان براي انتشار در نشرية ديگري ارسال نکرده باشد.
۱۱٫ مقالاتي امکان چاپ مي‌يابند که از منابع دست اول در موضوع بررسي‌شده استفاده کرده باشند و نيز مستند، مستدل، تحقيقي و تحليلي بوده و از انسجام محتوايي، ساختار منطقي و قلمي روان برخوردار و منطبق با رويکرد مجله باشد.
۱۲٫ تقدم و تأخر چاپ مقالات با تصميم سردبیر صورت مي‌گيرد.
۱۳٫ نقل مطالب مجله با ذکر نام آن بلامانع است.توصیه می شود نویسندگان حتی الامکان در تدوین مقالات به شماره های قبلی فصلنامه مراجعه نمایند.
۱۴٫ مجله از هرگونه نقد و پيشنهاد علمی استقبال مي‌کند.
۱۵٫برای مقالاتی گواهی چاپ صادر می شود که همه مراحل ارزیابی آن،به پایان رسیده باشد.تشخیص این موضوع تنها با سردبیر است.
۱۶٫مقالاتی مورد بررسی قرار می گیرند که تنها از طریق سامانه فصلنامه دریافت شود.
د-َ نحوه ارسال مقاله
مقاله از طريق پست الكترونيكي ( Ipr1404@gmail.com ) دريافت مي شود و پيگيري آن نيز، تنها از طريق همين آدرس ممكن است.